Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Op deze pagina vindt u allerlei praktische informatie en beleidsdocumenten van onze school.

Een leerling op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:

De eerste vier schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;

De laatste vier schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

Over acht schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.

Onze schooltijden in 2022-2023:

Groep 1 t/m 3:

Maandag: 8.30 – 14.00 uur
Dinsdag: 8.30 – 14.00 uur
Woensdag: 8.30 – 14.00 uur
Donderdag: 8.30 – 14.00 uur
Vrijdag: 8.30 – 12.15 uur

Groep 4 t/m 8:

Maandag: 8.30 – 14.00 uur
Dinsdag: 8.30 – 14.00 uur
Woensdag: 8.30 – 14.00 uur
Donderdag: 8.30 – 14.00 uur
Vrijdag: 8.30 – 14.00 uur

De jaarkalender wordt aan het begin van het schooljaar aan elk gezin uitgereikt en is ook te vinden in de Parro agenda.


Als u een verlofaanvraag wilt doen voor uw kind(eren) dan kunt u hiervoor het onderstaande formulier invullen en inleveren bij de directie van de school.

Aanvraagformulier vakantie en verlof


Op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (W.M.O.) hebben wij sinds 1984 een Medezeggenschapsraad (M.R.) De M.R. bestaat uit een afvaardiging van zowel ouders als leerkrachten. De M.R. adviseert over het te voeren beleid en moet in een aantal gevallen haar instemming verlenen. Ouders hebben voor drie jaar zitting in de M.R. en kunnen na de eerste termijn herbenoemd worden. In geval van een vacature kunnen ouders zich melden als kandidaat voor de oudergeleding, waarna er een verkiezing plaatsvindt.

Van een aantal scholen van het bestuur neemt een lid van de M.R. zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad, de G.M.R. Deze geeft instemming of advies betreffende schooloverstijgende zaken aan het College van Bestuur van Catent. Op deze wijze blijven de M.R.’s van de aangesloten scholen ook op de hoogte van wat er leeft op de andere scholen.

Namens de ouders hebben Marjon Pot en Wendy Wielinga zitting in de MR.
Namens het team hebben Vronika van Beek- Falkena en Marleen Schook- Versteegh zitting in de MR.


De oudervereniging bestaat uit een afvaardiging van ouders van de school. De oudervereniging ondersteunt het team bij het uitvoeren van een aantal activiteiten tijdens en na schooluren. (Sint, Kerst, afscheid groep 8, schoolreisje, versierde wagen e.d.) Zij zorgt ervoor dat de activiteit praktisch wordt voorbereid en uitgevoerd kan worden.
De oudervereniging vergadert elke tweede dinsdag van de maand Bij elke vergadering is een van de teamleden aanwezig. De samenwerking tussen de teamleden, de oudervereniging en de overige betrokken ouders is erg belangrijk.

In de loop van het schooljaar ontvangt u van de penningmeester van de oudervereniging het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage van €50,00 over te maken. Deze bijdrage wordt gebruikt voor alle uitgaven die buiten de exploitatiebegroting en het budget voor leermiddelen vallen. Het is bestemd voor de extra’s die kleur geven aan het schoolleven: de schoolfeesten en schoolreisjes, een cadeautje met Sinterklaas, de Kerstviering, het schoolkamp e.d.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Mocht u problemen hebben met de betaling van de bijdrage dan kunt u dit kenbaar maken aan de directie.

De oudervereniging bestaat op dit moment uit:
Ingeborg Kuperus (Voorzitter)
Siedo Slager   (Secretaris)
Regina Janse (Penningmeester)
Debbie Siesem
Arnaud Blommestijn
Jos Rooks
Tjitske Bootsma


Kinderen leren beter als ze weten wat ze gaan leren en wat ze moeten weten. Bij elke start van de les staan we daarom stil bij het lesdoel. De methodes die wij gebruiken hebben de lesdoelen op verschillende wijzen weergegeven.

Op de instapkaarten van spelling staat wat de kinderen gaan leren (spellingcategorie) en welke strategie de kinderen moeten toepassen om een woord uit die categorie correct te schrijven.

Ook zijn de ‘spellinghulpjes’ voor u te downloaden. Een ‘spellinghulpje’ is een hulpmiddel voor kinderen bij spelling, maar ook bij alle andere vakken.

Op de instapkaarten van taal staat wat de kinderen gaan leren (doel) en wat ze moeten weten (uitleg).

Groep 3:
​​​​Wat leert uw kind met rekenen in groep 3 (zie bijlage)
Woordrijen om te oefenen met lezen:
Thema 1
Thema 2
Thema 3
Thema 4
Thema 5
Thema 6
Thema 7 t/m 12

Groep 4:
​​
Instapkaarten spelling
Instapkaarten taal verkennen
Instapkaarten woordenschat
Spellinghulpjes

Groep 5:
Instapkaarten spelling
Instapkaarten taal verkennen
Instapkaarten woordenschat
Spellinghulpjes

Groep 6:
Instapkaarten spelling
Instapkaarten taal verkennen
Instapkaarten woordenschat
Spellinghulpjes

Groep 7:
Instapkaarten spelling
Instapkaarten taal verkennen
Instapkaarten woordenschat
Spellinghulpjes

Groep 8:
Instapkaarten spelling
Instapkaarten taal verkennen
Instapkaarten woordenschat
Spellinghulpjes(zie bijlage)