Ons onderwijs

Typisch Daltonbasisschool Fredericus

Ons onderwijs

Ontdek hoe we ons bij Daltonbasisschool Fredericus focussen op een goede relatie met onze leerlingen, een open houding, oog voor het individu en wederzijds respect.

De Fredericusschool is een Daltonbasisschool. Daltononderwijs gaat uit van het gegeven, dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving. Het daltononderwijs wordt vormgegeven volgens 6 kernwaarden: verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid, reflectie en borging,

De daltonkernwaarden komen als volgt tot uiting bij ons op school:

Verantwoordelijkheid: Wij leren kinderen beetje bij beetje verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen taak en het leefklimaat bij ons op school. Kinderen krijgen tot een bepaalde hoogte de vrijheid om eigen keuzes te maken, waardoor het eigenaarschap van het kind wordt vergroot voor zijn persoonlijke ontwikkeling.

Samenwerking: Wij leren kinderen samen te werken en elkaar te helpen. Hierbij maken we gebruik van o.a. coöperatieve werkvormen.

Effectiviteit: Naast de klassikale instructie maken we gebruik van taakuren. Daarin krijgen kinderen extra instructie of begeleiding van de leerkracht of een medeleerling als dit nodig blijkt en oefenen zij met de aangeboden lesstof om deze eigen te maken.

Zelfstandigheid: Kinderen leren opdrachten te plannen en zelfstandig uit te voeren. Ook leren zij zelf hulp te zoeken wanneer zij deze nodig hebben.

Reflectie: Op verschillende manieren wordt het kind geleerd te reflecteren op gedrag en taak om het zó inzicht te geven in zijn of haar eigen mogelijkheden. Vanuit ons Daltononderwijs werken we met een leerlingenraad en brengen we de ontwikkeling van kinderen in beeld middels een leerlingportfolio.

Borging: Op schoolniveau werken we continu aan de kwaliteit van ons Daltononderwijs, door scholing, deelname aan regio overleggen en worden we eens per 4 jaar gevisiteerd.


In 2020 zijn wij als school gestart met de leerKRACHT. Dit is een verbetercultuur waardoor je samen werkt aan nog beter onderwijs met behulp van een aantal instrumenten.

leerKRACHT aanpak

De identiteit van onze school is gebaseerd op onze verhouding met (ontwikkelingen in) de samenleving en de pedagogische- en onderwijskundige keuzes die we maken. Deze identiteit strekt zich uit over drie met elkaar samenhangende gebieden: leren, leven en samenwerken. Belangrijk op onze school is de communicatie tussen de kinderen waarbij het voor ons belangrijk is dat de kinderen zowel vanuit hun eigen perspectief als vanuit het perspectief van anderen leren te denken en te handelen. Wij vergeten niet waar de oorsprong ligt van onze school. Dat betekent dat wij op passende momenten bewust stil staan bij de katholieke feestdagen en tradities.


Daltonbasisschool Fredericus is een dorpsschool. We kennen en respecteren elkaar. Alle kinderen hebben daar invloed op en verantwoordelijkheid voor. Aan het begin van het jaar stellen we de groepsregels op die wij het hele schooljaar hanteren. De eerste weken van het schooljaar noemen wij de gouden weken. Deze ‘gouden’ weken zijn van belang omdat na de vakantie de groepssamenstelling vaak is veranderd door de combinatiegroepen. Dat is prettig omdat kinderen veel meer kinderen kennen dan alleen hun eigen klas.

Op maandag in de kring worden de regels regelmatig besproken. Soms omdat het moet, maar eigenlijk meer als reminder hoe we het fijn hebben met elkaar. Gedurende het jaar wordt er in alle groepen gewerkt met het aandachtspunt van de week. Deze zijn voor alle kinderen in de groep gelijk om het positieve leer- en leefklimaat te onderhouden. Deze komen voort uit de groepsafspraken, onze gouden regels of uit de methode SOEMO. Ook worden er verschillende werkvormen toegepast om omgangsvormen met elkaar te oefenen.

Bij vormen van pesten volgen wij het pestprotocol.

We maken gebruik van het leerlingvolgsysteem Hart en Ziel, om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen.


In de groepen 1 en 2 ligt het accent heel sterk op spelend leren. Kinderen van deze leeftijd hebben een enorm vermogen om dingen te leren. Dit werkt alleen op een manier die de kinderen aanspreekt, dus door te spelen. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij haken daarop in door te zorgen dat de school veel uitdagend materiaal heeft waarvan kleuters kunnen leren.

We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs de wereld verkennen. Vanuit deze thema’s worden de activiteiten vormgegeven. Dit zijn onder andere activiteiten gericht op de taal- en rekenontwikkeling. Meestal vindt dit plaats in de kring en in de kleine kring. Waarbij leerlingen op hun eigen niveau worden aangesproken of opdrachten krijgen. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.

We maken gebruik met dagritmekaarten die kinderen overzicht geeft op wat er die dag gaat gebeuren. Daarnaast werken we met een planbord waarop kinderen taken plannen en aangeven in welke hoe zij spelen/werken.

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar is er binnen de school 2 ochtenden per week een peutergroep. Hier kunnen zij op een laagdrempelige manier kennismaken en spelen met leeftijdsgenootjes en wordt spelenderwijs de spraak- taal, reken, sociaal-emotionele, zintuigelijke en motorische ontwikkeling gestimuleerd.


Op Daltonbasisschool Fredericus werken we handelings- en opbrengstgericht. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleren we door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag is: welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het kind nodig? We richten ons niet zozeer op wat er mis is met een leerling, maar meer op wat hij of zij nodig heeft om bepaalde doelen (opbrengsten) te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Op die manier wordt ook opbrengstgericht gewerkt: we proberen de prestaties te maximaliseren. Opbrengstgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische werkwijze waarbij gestreefd wordt naar optimale opbrengsten. Goed onderwijs bieden vinden wij belangrijk, waarbij we toets gegevens niet zien als een vaststaand feit waar we geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van ons gegeven onderwijs.

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de onderwijsbehoeften van de kinderen in de instructie (uitleg) en verwerking. We werken, wanneer mogelijk, met drie instructieniveaus. Voor de leerlingen die de stof vlot en goed begrijpen is een verkorte instructie vaak voldoende, daarna kunnen zij aan de slag. Dan volgt de

groepsinstructie aan de basisgroep. Aansluitend is de verlengde instructie aan de instructietafel, deze is bijvoorbeeld bedoeld voor de kinderen die het vak moeilijk vinden. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen instructie op uitdagende lesstof.

De instructiebehoefte van de leerlingen beschrijven we per hoofdvak in een groepsoverzicht en groepsplan. Deze groepsplannen maken we twee keer per schooljaar. Tijdens deze periode zijn er enkele tussenevaluaties. Bij groep 1 en 2 worden de doelen en activiteiten uitgewerkt in een themagericht groepsplan. Na deze periode is er een evaluatie om te kijken of de gestelde doelen zijn behaald en of de aanpak aangepast moet worden. Deze evaluatie vindt plaats in een groepsbespreking met de intern begeleider (IB’er).


Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale

opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs.

Bij de beoordeling door de inspectie kijken zij naar de behaalde referentieniveaus op de eindtoets in de laatste drie schooljaren.

Gekeken naar onze opbrengsten van de afgelopen drie jaar voldoen wij ruimschoots aan de norm die de inspectie voor onze school stelt.


Resultaten eindtoets

1F 2F/1S
Inspectienorm op basis van schoolweging berekend over 3 schooljaren 85% 47.3%
Gemiddelde over 2018/2019 en 2021 95.93% 66.67%
Resultaten Eindtoets

Schooladviezen

Schooljaar 2020-2021 2019-2020 2018-2019
Aantal leerlingen 11 10 16
basis 10% 18% 0%
kader 27% 18% 25%
TL 27% 28% 37.5%
Havo 18% 18% 12.5%
VWO 18% 18% 25%
Schooladviezen